Безшумен круиз

Възможно ли е да се подобри кла­си­че­ски Petterson «Gentleman’s Launch» построен в Швеция през 1938 гoдина? ...

Venus OS v3.30

Днес ви пред­ста­вяме вер­си­ята 3.30 на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Календар Victron 2024

Всяка година ние, Victron Energy, се сре­щаме с хората, на които изгра­ди­хме някои от нашите най-въл­ну­ващи инста­ла­ции, орга­ни­зи­раме фото­сесия ...

Power lift

Нека започ­нем новата година енер­гично като раз­гле­даме видео­клип, показ­ващ инста­ли­ра­нето на супер-готина частна енер­гийна цен­трала в Румъния. ...

Venus OS v3.10

Добро утро! Предста­вяме новата версия на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Прогнозиране на слънчева енергия

Ние сме развъл­ну­вани да обявим стар­ти­ра­нето на нова функ­ция за VRM — про­гнозно PV про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия от слън­цето. Тази функ­ция съчетава ...

PV система за Airstream Argosy

Посланик на Victron, Nate Yarbrough, пътува до Тексас Хил Кънтри, за да помо­гне с инста­ли­ра­нето на елек­три­ческа система на колега ...

Трансформация на Mercedes

Блог ›

Трансфор­мация на Mercedes

Пътувайки по света в първа класа

12.04.2024 22.04.2024

Не сте вдъх­но­вени от фаб­рично про­из­ве­де­ните авто­мо­били за пъте­ше­ствия? Поглед­нете това. Резултатът от две години майс­тор­ство стана един наи­стина уни­ка­лен дом на колела.

Тридесет­го­ди­шен Mercedes 508D е имал пробег от само 20 000 кило­метра, когато соб­стве­ни­кът го е купил за шест хиляди евро. В пре­ди­шен живот фур­гонът е бил използван като военна линейка в Германия.

Кемпер Mercedes 508D с фото­вол­та­ична система Victron

Дългата транс­фор­ма­ция в лук­созно обо­рудван изсле­до­ва­тел­ски авто­мо­бил е извър­шена от спе­ци­а­ли­стите Van Helping (Бордо, Франция), които, както може би се досе­щате, не са обик­но­вени май­стори. Основа­те­лят на ком­па­ни­ята, Florentin Millet, заедно с коле­гата си Guillaume имат страст както към кре­а­тив­ния дизайн, така и към дър­во­дел­ството.

Интериор на кемпер Mercedes 508D

Не само каче­ството отли­чава Van Helping от дру­гите: поради есте­ството на тях­ната работа те не могат да обо­зна­чат на кли­ен­тите си нито цена, нито дата на завър­шване. По тази при­чина кли­ен­тите им също са необи­чайни.

За начало, шасито на Мерцедес беше въз­ста­но­вено с помо­щта на заваръчна работа: каро­се­ри­ята се нуж­да­еше от осве­жа­ване. Майсто­рите са използ­вали боята Raptor, която е изклю­чи­телно здрава и няма да се над­раска... или поне няма да е лесно.

Бус Mercedes 508D с елек­три­ческа система Виктрон

Автомо­би­лът има шест колела (четири на зад­ната ос), които са заме­нени с по-големи 18.5-инчови, уве­ли­ча­ващи про­света. Гумите са сме­нени с висо­ко­про­хо­дими, така че колата с 80 конски сили може лесно да пре­одо­лява пре­диз­ви­ка­телни повърх­но­сти по време на пла­ни­ра­ното си око­ло­свет­ско пъте­ше­ствие. Говорейки за тежки усло­вия, сте­ните, покривът и дъното на кем­пера са топло­изо­ли­рани с корк и коноп, за да се оси­гури мак­си­ма­лен ком­форт при ниски външни тем­пе­ра­тури. Това е лук­со­зен дизай­нер­ски апар­та­мент без съседи.

Мобилна елект­ро­цен­трала

Безупреч­ната елект­ро­цен­трала се поме­щава зад стъ­к­лен панел, който е част от дизай­нер­ското реше­ние. Осигурено е всичко: съби­ране, съхра­не­ние и доста­вяне на енер­гия с напре­же­ние 12 V посто­я­нен ток и 230/110 V про­мен­лив ток. Системата може да се наблю­дава и управ­лява от всяка точка на света.

Електри­ческа система Victron за кем­пера Mercedes 508D

Компоненти за мобилна енер­гийна система в кем­пера

Оборудване Victron Energy, инта­ли­рано в кем­пера

Компоненти на систе­мата

Две бате­рии Lithium Smart по 12 V 200 A·h с дълъг екс­по­ата­ци­о­нен живот, малко тегло, висока енер­гийна плът­ност и ефек­тив­ност 92%. По-голя­мата част от енер­ги­ята, гене­ри­рана от солар­ните панели и алтер­на­тора, фак­ти­че­ски попада в бате­ри­ите.

Система за управ­ле­ние на бате­ри­ите Lynx Smart BMS 500 — оси­гу­рява ефек­тивно и без­опасно заре­ждане на лити­еви бате­рии Victron.

Оборудване Victron Energy, мон­ти­рано в кем­пера Mercedes 508D

Инвертор MultiPlus 2000 V·A оси­гу­рява битово AC захран­ване на борда.

Autotransformer 120/240 V поз­во­лява на потре­би­теля да се свърже към AC мре­жата, докато пре­би­вава в Северна Америка.

Shore Power кон­такт Victron Energy, мон­ти­ран в кем­пера Mercedes 508D

Lynx Distributor пред­лага медни шини с кон­тро­ли­рани пред­па­зи­тели и прави DC част на систе­мата под­ре­дена.

Заряден кон­тро­лер SmartSolar MPPT 100/30 заре­жда бате­ри­ите от инста­ли­ра­ният на покрива сола­рен модул.

Заряден кон­тро­лер SmartSolar MPPT 75/15 заражда бате­ри­ите от сгъ­ваем сола­рен панел.

DC-DC Charger Orion Smart заре­жда бате­ри­ите от алтер­на­тора и го пред­пазва от пре­то­вар­ване.

Smart Battery Protect оси­гу­рява защита на стар­тер­ната бате­рия срещу слу­чайно изто­ща­ване, гаран­ти­райки, че тя винаги ще има достатъчно мощ­ност, за да запали дви­га­теля.

Комуни­ка­ци­о­нен център Cerbo GX и сен­зо­рен екран GX Touch 50 оси­гу­ря­ват потре­би­тел­ски интер­фейс за четене на данни в реално време и про­гра­ми­ране.

Клетъчен модем GX LTE 4G пре­дава данни към VRM пор­тала, който поз­во­лява кон­трол на систе­мата от всяка точка на света. Той също оси­гу­рява гео-ограда, сиг­на­ли­зи­раща, че вашият ван е в дви­же­ние, когато не трябва да бъде.

Оборудване Victron Energy за кем­пера

За какво е необ­хо­дима цялата тази мощ­ност? Има Thermobox Evo Comfort с мощ­ност 2500 W, който бързо загрява битова вода и отоп­лява поме­ще­ни­ята. Също има кера­ми­чен плот, елек­три­ческа фурна, аспи­ра­тор, хла­дил­ник, помпи, освет­ле­ние, 4G рутер и сате­литна теле­ви­зия.

Битова тех­ника в кем­пера Mercedes 508D

Най-високо каче­ство, където и да поглед­нете

Приятно е, че животът на борда се поддъ­ржа от надеждни устрой­ства, които отго­ва­рят на всяка нужда, но мате­ри­а­лите и обза­веж­да­нето, и как са използвани в този изклю­чи­те­лен дизайн, наи­стина при­в­ли­чат вни­ма­ни­ето.

Интери­о­рен дизайн за ван Mercedes 508D

Гийом про­ек­ти­рал мебели и аксе­со­ари, изра­бо­тени от шпер­плат с лами­ни­рано покри­тие Fenix. Стените и тава­ните са завър­шени с шпер­плат Iroko и Rubber strip с ефект на яхтена палуба.

Интериор на кемпер Mercedes 508D

Дървени еле­менти на инте­ри­ора на кем­пера Mercedes 508D

Прикре­пени към сте­ните дървени ленти с раз­лична дъл­жина, напом­нящи на вятърни кам­банки (според автора на ста­ти­ята), са добър пример за смели идеи, които водят до съз­да­ва­нето на откро­яващ се еле­мент. Резбите, изре­зите в шка­фо­вете, изборът на цве­тове — всичко е неоча­к­вано и уни­кално.

Интери­о­рен дизайн за кемпер Mercedes 508D

Незави­симо къде пар­ки­рате, нощув­ката ви ще бъде пър­во­класна.

Кемпер за пъте­ше­ствия с елект­ро­цен­трала Victron Energy

Кемпер за пъте­ше­ствия с елек­три­ческа система Victron Energy

Кемпер за пъте­ше­ствия със соларни панели

Кемпер за пъте­ше­ствия с фото­вол­та­ични модули

Ако искате да научите повече за мобилни енер­гийни системи за кем­пери и кара­вани, раз­гле­дайте нашите брошури:

Brochure Recreational Vehicles 2024.04

Brochure Automotive 2022.10

Източник: блог Victron Energy
Превод: NENCOM

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by