Трансформация на Mercedes

Не сте вдъх­но­вени от фаб­рично про­из­ве­де­ните авто­мо­били за пъте­ше­ствия? Поглед­нете това. Резултатът от две години майс­торство стана ...

Безшумен круиз

Възможно ли е да се подобри кла­си­че­ски Petterson «Gentleman’s Launch» построен в Швеция през 1938 гoдина? ...

Календар Victron 2024

Всяка година ние, Victron Energy, се сре­щаме с хората, на които изгра­ди­хме някои от нашите най-въл­ну­ващи инста­ла­ции, орга­ни­зи­раме фото­сесия ...

Power lift

Нека започ­нем новата година енер­гично като раз­гле­даме видео­клип, показ­ващ инста­ли­ра­нето на супер-готина частна енер­гийна цен­трала в Румъния. ...

Venus OS v3.10

Добро утро! Предста­вяме новата версия на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Прогнозиране на слънчева енергия

Ние сме развъл­ну­вани да обявим стар­ти­ра­нето на нова функ­ция за VRM — про­гнозно PV про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия от слън­цето. Тази функ­ция съчетава ...

PV система за Airstream Argosy

Посланик на Victron, Nate Yarbrough, пътува до Тексас Хил Кънтри, за да помо­гне с инста­ли­ра­нето на елек­три­ческа система на колега ...

Venus OS v3.30

Блог ›

Venus OS v3.30

Изрязване на пикове в ESS

19.03.2024 19.03.2024

Днес ви пред­ста­вяме вер­си­ята 3.30 на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­то­ринг и управ­ле­ние, като Cerbo GX и наскоро пус­на­тия Ekrano GX. Нека раз­гле­даме подоб­ре­ни­ята:

ESS Peak shaving

Преди известно време доба­вихме функ­ци­ята «изрязване на пикове» в системи за съхра­не­ние на енер­гия (ESS), в които няма Smart Meter, но вече тази опция работи и за системи, в които има такъв.

Новите настройки за огра­ни­че­ние на про­мен­лив ток ще се при­ла­гат за цялата система, вклю­чи­телно товари с висока мощ­ност (тер­мо­помпи, зарядни стан­ции), които обик­но­вено се инста­ли­рат в пара­лел с инвер­торна система.

Как работи?

Системата следи тока, който минава през смарт­метъра — от мре­жата към обекта или обратно — и го поддъ­ржа в зада­де­ните гра­ници:

 • за предот­вра­тя­ване на свръх­ток при екс­порт на енер­гия, систе­мата огра­ни­чава солар­ната гене­ра­ция и раз­ре­жда­нето на бате­ри­ите.
 • за предот­вра­тя­ване на свръх­ток при импорт на енер­гия, систе­мата огра­ни­чава заре­жда­нето на бате­ри­ите.
 • за предот­вра­тя­ване на свръх­ток при вклю­ч­ване на мощни кон­су­ма­тори, систе­мата ще помо­гне със захран­ване от бате­ри­ите (ако те го поз­во­ля­ват, раз­бира се).
 • когато SoC (State of Charge) падне с повече от 5% под зада­де­ната гра­ница, бате­ри­ите ще бъдат пре­за­ре­дени от мре­жата вед­нага след като нато­вар­ва­нето падне достатъчно.

Изисква­ния и други подроб­но­сти

 1. Функци­ята е част от ESS и се при­лага за такива инвер­тори с вгра­дено зарядно като MultiPlus, Quattro, MultiPlus-II и EasySolar. Инвертор Multi RS Solar ще има тази функ­ция в по-нови реа­ли­за­ции.
 2. Инверторът със зарядно изис­ква акту­а­ли­за­ция на ESS Assistant до версия 018C. Имайте пред­вид, че тази про­мяна на кон­фи­гу­ра­ци­ята изис­ква обучен инста­ла­тор и не може да се извърши само­сто­я­телно.
 3. Ако също сте задали лимит в менюто «Grid feed-in», по-нис­ката от двете стой­но­сти ще се използва за огра­ни­ча­ване на DC-свър­зана PV система (солар­ните зарядни кон­тро­лери).
 4. GX устрой­ството не огра­ни­чава AC-свър­зана PV система (фото­вол­та­ич­ните инвер­тори) по отно­ше­ние на функ­ци­ята «Peak shaving». За илюстра­ция: в случай на голямо PV про­из­вод­ство в съче­та­ние с висока тарифа за про­дажба на енер­гия, новият меха­низъм може да огра­ничи захран­ва­нето от бате­ри­ята до нула, но няма да огра­ничи PV инвер­то­рите. Съответно, AC-свър­зана PV система трябва да се кон­фи­гу­рира по такъв начин, че да не може сама да изгори пред­па­зи­теля.
 5. Функци­ята работи с всички поддъ­р­жани от ESS смарт­метъри.

Подроб­но­сти за три­фазната работа

 • Когато огра­ни­че­ни­ето за импорт/екс­порт не е надви­шено на нито една от фазите, систе­мата работи нор­мално, съгласно зада­де­ната настройка в меню «Multiphase regulation».
 • Ако лимитът на тока бива надви­шен на някоя от фазите, мощ­но­стта ще бъде пре­ме­стена към дру­гите фази. За тази цел мощ­но­стта ще се пре­хвърля през DC шината, дори ако мно­го­фаз­ното управ­ле­ние е настро­ено на «Total of all phases».
 • Ако лимитът на тока бива надви­шен на вскич­ките фази и е необ­хо­дима повече мощ­ност за работа на кон­су­ма­то­рите без да се пре­ви­ша­ват гра­ни­ците на BMS (Battery Management System), всич­ките фази ще бъдат пре­то­ва­рени рав­но­мерно, което намаля веро­ят­но­стта за задей­стване на авто­ма­ти­чен прекъ­свач или изга­ряне на сто­пяем пред­па­зи­тел.

Сравне­ние на двете функ­ции

Важно е да знаете кога и какви настройки за огра­ни­че­ние на про­мен­лив ток да използ­вате:

 1. ESS системи със смарт­метър: използ­вайте новата функ­ция, както е обяс­нено в тази статия.
 2. ESS системи без смарт­метър: използ­вайте настрой­ките, опи­сани в блога за версия 3.00. Това вклю­чва и системи, използ­ващи нашите AC сен­зори, които се свър­зват директно към инвер­тора с вгра­дено зарядно.

Подобре­ния в при­ло­же­ни­ето Marine MFD

Миналия месец стар­ти­рахме акту­а­ли­зи­рано при­ло­же­ние Marine MFD с напълно нов облик и редица нови функ­ции:

Подобре­ния в при­ло­же­ни­ето Marine MFD

Тази версия вклю­чва раз­лични подоб­ре­ния, и едно много при­ятно от тях (поне за мен, докато плавам) е нама­ле­ното време за заре­ждане. Щраква­нето върху ико­ната на Victron вече заре­жда при­ло­же­ни­ето много по-бързо.

Интегра­ции с кон­тро­лери за гене­ра­тори

DSE: доба­вена е под­дръжка за моде­лите SE 8620-MKII и DSE 6120.

ComAp: коре­ги­рани са десе­тич­ните стой­но­сти на реги­стъра за тем­пе­ра­ту­рата на охла­жда­щата теч­ност и наля­га­нето на мас­лото.

Регистър на про­ме­ните и начин на инста­ли­ране

Освен опи­са­ните по-горе, има и други подоб­ре­ния. За да про­че­тете подроб­но­стите, вижте пълния реги­стър на про­ме­ните, като вле­зете във Victron Professional и избе­рете «Firmware» → «Venus OS» → «firmware changelog».

Информа­ция за това как да инста­ли­рате новата версия на фър­му­ера можете да наме­рите в ръко­вод­ството на вашето GX устрой­ство. Линковете към съо­т­вет­ните про­дукти можете да намерите тук: Ekrano GX, Cerbo GX, Color Control GX и Venus GX.

Източник: блог Victron Energy
Превод: NENCOM

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by