Гаранционни условия

Гаранци­онни условия

Компани­ята Victron Energy гаран­тира, че про­дук­тите ѝ няма да имат дефекти в изра­бот­ката и мате­ри­а­лите за пет­го­ди­шен период от датата на заку­пу­ване от край­ния потре­би­тел, с мак­си­мум 66 месеца от датата на фак­ту­рата на Виктрон към дис­три­бу­тора.

Изключе­ния от това са: оловно-кисе­линни бате­рии — 2 години от датата на заку­пу­ване от край­ния потре­би­тел, с мак­си­мум 30 месеца от датата на фак­ту­рата на Victron Energy; лити­еви бате­рии — 3 години от датата на заку­пу­ване от край­ния потре­би­тел. В допъл­не­ние към това се изис­ква дока­за­тел­ство за пра­вилно използване на бате­ри­ята, когато се пре­дя­вява гаран­ци­онна пре­тен­ция.

Подробно усло­ви­ята на гаран­ци­ята са опи­сани в този доку­мент:

Limited Warranty Policy

Разширена гаран­ция

Срещу 10% над­бавка върху нет­ната цена на про­дукти с пет­го­дишна гаран­ция, могат да бъдат заку­пени допъл­ни­телни 5 години, с които общата гаран­ция ще състави 10 години. При заку­пу­ване на допъл­ни­тел­ната гаран­ция, за всеки един уред се издава инди­ви­дуа­лен сер­ти­фи­кат с него­вия сериен номер.

Разширена гаран­ция Victron Energy

Примерен сер­ти­фи­кат

Във Victron Energy нямат инфор­ма­ция за датата на заку­пу­ване от край­ния потре­би­тел, затова в сер­ти­фи­ка­тите посоч­ват 10-годи­шен гаран­ци­о­нен период от датата на тях­ната фак­тура към дис­три­бу­тора. Ако се наложи, фак­ти­че­ският срок на гаран­ци­ята може да бъде уточ­нен с предо­ста­вяне на доку­мен­тите за про­дажба към крайния клиент.

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by