Пазаруване

Пазаруване

В момента основ­ният начин за пла­щане в нашия интернет-мага­зин е банков превод. След като уточ­ним детай­лите на поръч­ката, ще ви изпра­тим про­форма-фак­тура за пла­щане. В някои случаи е въз­мо­жен нало­жен платеж чрез служ­бите за доставка Еконт или Спиди.

Избор и покупка

За онлайн паза­ру­ване пре­ми­нете в раз­дела мага­зин Victron и избе­рете нуж­ната кате­го­рия. Във всяка кате­го­рия има няколко про­дукта. На стра­ни­цата на кон­крет­ната стока ще видите снимка, опи­са­ние, цена и налич­ност.

В момента за всеки арти­кул е пока­зано нали­чи­ето му на цен­трал­ния склад Victron Energy в Нидерлан­дия. Достав­ката до нашият склад във Варна обик­но­вено отнема от 7 до 10 дена. Някои от най-популяр­ните про­дукти поддъ­р­жаме налични в България, обър­нете се към нас за уточ­не­ния.

Ако про­дуктът има няколко моди­фи­ка­ции, те ще бъдат отра­зени в пада­щото меню. При избор на под­хо­дяща моди­фи­ка­ция, ще се про­ме­нят цената и коли­че­ството на склада. Много про­дукти могат да бъдат заку­пени с раз­ши­рена гаран­ция. При избор на тази опция, цената ще се про­мени.

За някои арти­кули също така е въз­можна отстъпка при заку­пу­ване на опре­де­лено коли­че­ство, което ще бъде отра­зено на про­дук­то­вата стра­ница. Добавете в кош­ни­цата нуж­ните про­дукти и напра­вете поръчка. След като при­е­мем поръч­ката, ще се свър­жем с вас, за да уточ­ним детайлите.

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by