Victron Energy Bulgaria

Victron Energy Bulgaria

Оборудване за соларни системи

Нидерланд­ската ком­па­ния Виктрон Енерджи про­из­вежда обо­рудване за пре­об­ра­зу­ване на енер­гия от 1975 година и е известна в цял свят със своите надеждни бате­рийни инвер­тори, зарядни устрой­ства и широка гама от слън­чеви кон­тро­лери.

NENCOM е офи­ци­а­лен дис­три­бу­тор на Victron Energy в България. Продаваме на едро и дребно инвер­тори, зарядни устрой­ства, бате­рии, слън­чеви модули и кон­тро­лери на заряда, системи за мони­то­ринг и друго. Предла­гаме парт­ньор­ски цени, обу­че­ние и тех­ни­ческа подръжка за инста­ла­тори и дилъри. Изграж­даме фото­вол­та­ични елект­ро­цен­трали, системи за съхра­не­ние на енер­гия и непрекъ­сва­емо захранване.

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by