Трансформация на Mercedes

Не сте вдъх­но­вени от фаб­рично про­из­ве­де­ните авто­мо­били за пъте­ше­ствия? Поглед­нете това. Резултатът от две години майс­торство стана ...

Venus OS v3.30

Днес ви пред­ста­вяме вер­си­ята 3.30 на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Календар Victron 2024

Всяка година ние, Victron Energy, се сре­щаме с хората, на които изгра­ди­хме някои от нашите най-въл­ну­ващи инста­ла­ции, орга­ни­зи­раме фото­сесия ...

Power lift

Нека започ­нем новата година енер­гично като раз­гле­даме видео­клип, показ­ващ инста­ли­ра­нето на супер-готина частна енер­гийна цен­трала в Румъния. ...

Venus OS v3.10

Добро утро! Предста­вяме новата версия на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Прогнозиране на слънчева енергия

Ние сме развъл­ну­вани да обявим стар­ти­ра­нето на нова функ­ция за VRM — про­гнозно PV про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия от слън­цето. Тази функ­ция съчетава ...

PV система за Airstream Argosy

Посланик на Victron, Nate Yarbrough, пътува до Тексас Хил Кънтри, за да помо­гне с инста­ли­ра­нето на елек­три­ческа система на колега ...

Безшумен круиз

Блог ›

Безшумен круиз

Класиче­ски катер полу­чава елек­три­че­ско задвижване

05.04.2024 05.04.2024

Възможно ли е да се подобри кла­си­че­ски Petterson «Gentleman’s Launch» построен в Швеция през 1938 гoдина? Изглежда, че е въз­можно.

Като част от рестав­ра­ци­ята на такава лодка, новият соб­стве­ник Zsolt Szabó я обо­рудва с най-съвре­ме­нен елек­три­че­ски мотор и лити­еви бате­рии, които ѝ поз­во­ля­ват да се плъзга без­шумно над кон­тро­ли­ра­ните води на езе­рото Балатон, където нави­га­ци­ята е раз­ре­шена само за неза­мър­ся­ващи пла­ва­телни съдове.

Литиеви бате­рии Victron Energy за лодка

По време на покуп­ката седем­мет­ро­вият катер беше обо­рудван със стар дизе­лов дви­га­тел Blade 4900 с мощ­ност 43 kW. Валът не беше израв­нен, при­чи­ня­вайки пре­ко­ме­рен шум и виб­ра­ции, а дис­ком­фортът се вло­ша­ваше от изго­ре­лите газове на дви­га­теля.

Електри­че­ско задвиж­ване

Новият елек­три­че­ски мотор е Krautler WAd 15 kW 48 V 370 A, който тежи само 76 кило­грама и е в състо­я­ние да задвижва пла­ва­те­лен съд с водо­из­ме­сти­мост до шест тона.

В случая на Жолт, водо­из­ме­сти­мо­стта на катера е само един тон, което му поз­во­лява лесно да раз­вива мак­си­мал­ната ско­рост 8 възела. При по-спо­койна крей­сер­ска ско­рост от 4.7 възела, лод­ката може да пре­одо­лее 65 морски мили. Приятно е, че охла­жда­щата вода за новия елек­тро­мо­тор напуска катера през ори­ги­нал­ната изпус­ка­телна тръба.

Охлажда­щата вода напуска катера през ауспуха

Главен изпъл­ни­тел на про­екта беше бази­ра­ният в Будапеща брокер на яхти и спе­ци­а­лист по елек­три­че­ски лодки Power and Sail, рабо­тещ в парт­ньор­ство с про­из­во­ди­теля на лодки Kormos Yacht Service, който поправи дърве­ните детайли и направи нови фитинги за дви­га­тел­ния отсек. Електри­че­с­ката задвиж­ваща система е инста­ли­рана от Sturm und Drang

Power Train

Енерги­ята за задвиж­ване се съхра­нява в осем бате­рии LiFePO4 Smart 12.8 / 200 A·h. Батери­ите Victron се пред­ла­гат в раз­лични фор­мати и раз­мери; аку­му­ла­то­рите, избрани за тази инста­ла­ция, иде­ално съв­па­дат с ори­ги­нал­ното дви­га­телно отде­ле­ние!

Настройка на елек­три­ческа система Victron за катера

Инстали­ран е инвер­тор с вгра­дено зарядно устрой­ство MultiPlus-II 48/3000, който поз­во­лява използва­нето на битова тех­ника на борда и оси­гу­рява заре­ждане на бате­ри­ите от бре­го­вото AC захран­ване. Закотвена в оби­чай­ното си яхтено при­ста­нище, лод­ката полу­чава захран­ване до 16 A, докато на други места по езе­рото захран­ва­нето на брега е огра­ни­чено до 6 A. Тези раз­лични огра­ни­че­ния не съз­да­ват про­блеми за MultiPlus-II, чиито настройки могат лесно да се про­ме­нят, за да се огра­ничи токът, кон­су­ми­ран от бре­го­вото захран­ване, като се избя­гва досад­ното задей­стване на пред­па­зи­теля.

Освен това, ако е вклю­чено устрой­ство, кон­су­ми­ращо повече от 6 A, докато лод­ката е свър­зана с бре­го­вото захран­ване, MultiPlus-II авто­ма­тично ще ком­пен­сира недо­стига на мощ­ност от бате­ри­ята, поз­во­ля­вайки на соб­стве­ника да се насла­ждава с използва­нето на всички уреди на борда. Когато това устрой­ство бива изклю­чено, заре­жда­нето на бате­ри­ята се възоб­но­вява, като се използва цялата налична мощ­ност до 6 A, 16 A или дори 35 A — което е мак­си­мал­ният ток за заре­ждане на бате­ри­ята от избра­ния модел.

Инвертор MultiPlus-II мон­ти­ран на лодка

Зарежда­нето на аку­му­ла­то­рите се кон­тро­лира от Lynx Smart BMS — система за управ­ле­ние на бате­ри­ите (Battery Management System), раз­ра­бо­тена спе­ци­ално за лити­еви аку­му­ла­тори Victron. BMS e част от модулна система Lynx Distributor, бази­рана върху медни шини със сто­пя­еми пред­па­зи­тели и оси­гу­ря­ваща наи­стина под­ре­дени инста­ла­ции.

Също така на борда има кому­ни­ка­ци­о­нен център Cerbo GX, който осъще­ствява обмяна на данни между всички свър­зани устрой­ства. Капитанът може да гледа систем­ните данни в реално време чрез GX Touch 70 — потре­би­тел­ски интер­фейс със сен­зо­рен екран.

Сензорен дис­плей Victron Energy GX Touch за лодка

DC-DC кон­вер­то­рите Orion Tr 48/12 и 48/24, инста­ли­рани на борда, рабо­тят като захран­ващи устрой­ства, които поз­во­ля­ват на нави­га­ци­он­ното обо­рудване с номи­нални напре­же­ния 12 и 24 V да се захран­ват от 48-вол­това бате­рия.

В инста­ла­ции, които имат дви­га­тели с вътрешно горене, устрой­ствата Orion често се използ­ват като зарядни устрой­ства за бате­рии, за да пред­па­зят алтер­на­тора от пре­то­вар­ване, но в нашия случай те се използ­ват за оси­гу­ря­ване на посто­янно напре­же­ние за нави­га­ци­он­ното обо­рудване.

Захран­ва­щото напре­же­ние на Orion може да се кон­фи­гу­рира от потре­би­теля между 10 и 15 V — за моде­лите с 12 V изход и между 20 и 30 V — за моде­лите с 24 V изход.

Между дру­гото, можете да про­учите спо­соб­но­стите на всяко устрой­ство Victron Energy преди да го купите, като инста­ли­рате при­ло­же­ни­ето VictronConnect и избе­рете «Demo Library» в менюто.

Електри­че­ски катер Petterson Gentleman’s Launch със система Виктрон

Мениджърът на «Power and Sail», Tamás Lőrincze, казва, че него­вата ком­па­ния е участвала в рекон­струк­ци­ята и елек­три­фи­ка­ци­ята на около 60 задвиж­ващи системи:

«Основният ни морски пазар е езе­рото Балатон, където регу­ла­ци­ите поз­во­ля­ват нави­га­ция само с елек­три­че­ско задвиж­ване, вятър или на ръка. Има много, много лодки в езе­рото, които на 100% рабо­тят бла­го­да­ре­ние на систе­мите Victron».

Тамаш пред­лага да качим серия от бло­гове под загла­ви­ето «Лодки Victron в езе­рото Балатон»!

Можете да изслед­вате повече при­ло­же­ния за морска енер­гия от вся­какъв мащаб във Victron Marine Brochure

Източник: блог Victron Energy
Превод: NENCOM

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by