Трансформация на Mercedes

Не сте вдъх­но­вени от фаб­рично про­из­ве­де­ните авто­мо­били за пъте­ше­ствия? Поглед­нете това. Резултатът от две години майс­торство стана ...

Безшумен круиз

Възможно ли е да се подобри кла­си­че­ски Petterson «Gentleman’s Launch» построен в Швеция през 1938 гoдина? ...

Venus OS v3.30

Днес ви пред­ста­вяме вер­си­ята 3.30 на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Календар Victron 2024

Всяка година ние, Victron Energy, се сре­щаме с хората, на които изгра­ди­хме някои от нашите най-въл­ну­ващи инста­ла­ции, орга­ни­зи­раме фото­сесия ...

Power lift

Нека започ­нем новата година енер­гично като раз­гле­даме видео­клип, показ­ващ инста­ли­ра­нето на супер-готина частна енер­гийна цен­трала в Румъния. ...

Venus OS v3.10

Добро утро! Предста­вяме новата версия на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Прогнозиране на слънчева енергия

Ние сме развъл­ну­вани да обявим стар­ти­ра­нето на нова функ­ция за VRM — про­гнозно PV про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия от слън­цето. Тази функ­ция съчетава ...

Smart Battery Protect

Smart Battery Protect

BPR065022000
130 лв
На склад
1
Подроб­но­сти за про­дукта
Марка:Victron Energy
Тегло без опа­ковка:0.205 kg
Тегло с опа­ковка:0.24 kg
Размери на кутия:5.5×13×6 cm
Проекти­рано:Нидерлан­дия
Произве­дено:Индия
Брой в една опа­ковка:20
Брой в един палет:1500

The Smart BatteryProtect disconnects the battery from non-essential loads before it is completely discharged (which would damage the battery) or before it has insufficient power left to crank the engine.

When using Bluetooth to program the Smart BatteryProtect any required engage/disengage levels can be set.
Alternatively, one of nine predefined engage/disengage levels can be set with the programming pin (see manual). 

If required, Bluetooth can be disabled.

The Smart BatteryProtect is a uni-directional device. It can only deal with current in one direction, so either current to a load, or current from a charger, but not both currents at the same time. In addition to this, current only can only flow from the IN terminal to the OUT terminal. In case of use with a load, the battery connects to the IN terminal, and in case of use with a charger, the charger connects to the IN terminal.

Добави в любими

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by