Трансформация на Mercedes

Не сте вдъх­но­вени от фаб­рично про­из­ве­де­ните авто­мо­били за пъте­ше­ствия? Поглед­нете това. Резултатът от две години майс­торство стана ...

Безшумен круиз

Възможно ли е да се подобри кла­си­че­ски Petterson «Gentleman’s Launch» построен в Швеция през 1938 гoдина? ...

Venus OS v3.30

Днес ви пред­ста­вяме вер­си­ята 3.30 на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Календар Victron 2024

Всяка година ние, Victron Energy, се сре­щаме с хората, на които изгра­ди­хме някои от нашите най-въл­ну­ващи инста­ла­ции, орга­ни­зи­раме фото­сесия ...

Power lift

Нека започ­нем новата година енер­гично като раз­гле­даме видео­клип, показ­ващ инста­ли­ра­нето на супер-готина частна енер­гийна цен­трала в Румъния. ...

Venus OS v3.10

Добро утро! Предста­вяме новата версия на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Прогнозиране на слънчева енергия

Ние сме развъл­ну­вани да обявим стар­ти­ра­нето на нова функ­ция за VRM — про­гнозно PV про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия от слън­цето. Тази функ­ция съчетава ...

PV система за Airstream Argosy

Блог ›

PV система за Airstream Argosy

Ютубъри реста­ври­рат каравана

30.11.2020 30.11.2020

Посланик на Victron, Nate Yarbrough, пътува до Тексас Хил Кънтри, за да помо­гне с инста­ли­ра­нето на елек­три­ческа система на колега ютубър и дър­во­де­лец Andy Rawls, който работи по проект за въз­ста­но­вя­ване на кара­ва­ната Airstream Argosy от 1976 година.

Рестав­ра­ция на кара­ва­ната Airstream Argosy от 1976 година

Вече от почти година Анди се зани­мава с рестав­ра­ци­ята на кла­си­че­ския Airstream. Когато най-накрая дойде вре­мето да се инста­лира умна елек­три­ческа система на борда, той помоли Нейт за помощ.

Осъзна­вайки отлич­ната въз­мож­ност да научи хората как сами да реста­ври­рат кара­вани и кем­пери, и да го правят като про­фе­сио­на­ли­сти, Нейт се зареди с пълен асор­ти­мент от обо­рудване на Victron и започна пъту­ва­нето си от Колорадо до Тексас.

Захран­ване на кара­ва­ната ще се осъще­стви с ком­по­нен­тите на Victron Energy

След като ана­ли­зира енер­гий­ните потреб­но­сти на кара­ва­ната, Нейт уста­нови, че Анди ще използва около 3.7 kW·h на ден. Устрой­ствата, изис­кващи най-много енер­гия, са кафе­ма­ши­ната, сешо­арът и блен­дерът. По-малко, но по-продъ­л­жи­телно нато­вар­ване ще оказва тех­ни­ката като лаптоп, теле­фон, теле­ви­зор и други.

Нейт пре­цени, че след­ните ком­по­ненти ще са необ­хо­дими за систе­мата:

  • Инвертор Victron Multiplus 12/3000/70 120V
  • Заряден кон­тро­лер Victron SmartSolar MPPT 150/70
  • Батериен мони­тор Victron BMV-712 Smart
  • 4 лити­еви бате­рии Battle Born
  • 8 × 100 W соларни панели Newpowa

Процес на работа по елек­три­че­с­ката система за кара­ва­ната Airstream Argosy

За два дена Нейт и Анди наря­заха много кабели, кримп­ваха доста накрай­ници и едновре­менно заснеха видео­кли­пове за всеки от кана­лите си в YouTube.

Анди е имал малко опит с елек­три­че­ство, но не е осъще­ствя­вал инста­ла­ции за посто­я­нен ток — с инвер­тори, соларни модули, бате­рии и друго. Той научи много за пото­ците на енер­ги­ята в подобни системи и като цяло за авто­ном­ното захран­ване, след като него­вата кара­вана е готова. Той и семей­ството му пла­ни­рат да тръ­г­нат на път след­ва­щата пролет.

Можете да гле­дате пъл­ните туто­ри­али за инста­ла­ци­ята от два­мата ютубъри:

Научете повече за тези талант­ливи момчета на тех­ните сайтове:

Nate Yarbrough

Andy Rawls

Източник: блог Victron Energy
Превод: NENCOM

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by