Трансформация на Mercedes

Не сте вдъх­но­вени от фаб­рично про­из­ве­де­ните авто­мо­били за пъте­ше­ствия? Поглед­нете това. Резултатът от две години майс­торство стана ...

Безшумен круиз

Възможно ли е да се подобри кла­си­че­ски Petterson «Gentleman’s Launch» построен в Швеция през 1938 гoдина? ...

Venus OS v3.30

Днес ви пред­ста­вяме вер­си­ята 3.30 на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Календар Victron 2024

Всяка година ние, Victron Energy, се сре­щаме с хората, на които изгра­ди­хме някои от нашите най-въл­ну­ващи инста­ла­ции, орга­ни­зи­раме фото­сесия ...

Power lift

Нека започ­нем новата година енер­гично като раз­гле­даме видео­клип, показ­ващ инста­ли­ра­нето на супер-готина частна енер­гийна цен­трала в Румъния. ...

Прогнозиране на слънчева енергия

Ние сме развъл­ну­вани да обявим стар­ти­ра­нето на нова функ­ция за VRM — про­гнозно PV про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия от слън­цето. Тази функ­ция съчетава ...

PV система за Airstream Argosy

Посланик на Victron, Nate Yarbrough, пътува до Тексас Хил Кънтри, за да помо­гне с инста­ли­ра­нето на елек­три­ческа система на колега ...

Venus OS v3.10

Блог ›

Venus OS v3.10

Нови настройки за ESS, гене­ра­тора и бре­гово захранване

12.09.2023 18.09.2023

Добро утро! Предста­вяме новата версия на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­то­ринг и управ­ле­ние, като Cerbo GX и наскоро пус­на­тия Ekrano GX. Нека раз­гле­даме новите въз­мож­но­сти на вер­си­ята v3.10:

Приори­тет на слън­цето и вятъра

Тази нова функ­ция е пред­на­зна­чена за яхти, лодки, кем­пери и други системи с бре­гово захран­ване.

Приори­тетьт на слън­цето и вятъра започва да работи, когато транс­порт­ното сред­ство е вклю­чено към брега. Това гаран­тира, че за заре­ждане на бате­ри­ята ще се използва енер­ги­ята от слън­цето и вятъра, а захран­ва­нето от брега ще предот­врати дълбок разряд на бате­ри­ята.

Новата функ­ция се осъще­ствява от самия инвер­тор с вгра­дено зарядно, а GX устрой­ството се използва само за мони­то­ринг и управ­ле­ние на систе­мата, като дава въз­мож­ност за вклю­ч­ване или изклю­ч­ване на тази настройка.

За повече подроб­но­сти раз­гле­дайте доку­мента Solar and wind priority Скоро ще пуб­ли­ку­ваме допъл­ни­телна инфор­ма­ция, вклю­чи­телно про­мо­цио­на­лен видео­клип и инструк­ции за потре­би­теля.

Сервизен интер­вал на гене­ра­тора

Поредната нова функ­ция дава въз­мож­ност да се кон­фи­гу­рира сер­ви­зен интер­вал в часове и да се полу­чава авто­ма­тично изве­стие, когато е време за обслуж­ване:

Настройка Victron за сер­ви­зен интер­вал на гене­ра­тора

Аларма за авто­ма­тично стар­ти­ране на гене­ра­тора

Тази нова опция помага за предот­вра­тя­ване на слу­чайно деак­ти­ви­ран режим на авто­ма­тично стар­ти­ране, което в крайна сметка може да доведе до дълбок разряд на бате­ри­ите и изклю­ч­ване на систе­мата. Ето я и новата настройка:

Настройка Victron: аларма за деак­ти­ва­ция на авто­ма­тично стар­ти­ране на гене­ра­тора

Ако настрой­ката е акти­ви­рана, ще бъдете изве­стени в случай, когато авто­ма­тич­ното стар­ти­ране е деак­ти­ви­рано за повече от 10 минути.

Интегра­ция с кон­тро­ле­рите ComAp за гене­ра­тори

ComAp е известна марка, про­из­веж­даща кон­тро­лери за гене­ра­тори. Устрой­ствата GX, снаб­дени с опе­ра­ци­он­ната система Venus OS v3.10, са съв­ме­стими с ComAp CM-Ethernet модул:

ComAp M-Ethernet модул за управ­ле­ние и кон­трол на гене­ра­тори

Данните, които можете да полу­чите от ComAp са:

1. AC пока­за­ния (напре­же­ние, ток, мощ­ност, честота);

2. Показа­ния на дви­га­теля (обо­роти, тем­пе­ра­тура на охла­жда­щата теч­ност, наля­гане на мас­лото, про­цент на нато­вар­ва­нето, работни часове, напре­же­ние на стар­то­вата бате­рия);

3. Състоя­ние на гене­ра­тора (init, stopped, error, preheat и други);

4. Статус на авто­ма­тич­ното стар­ти­ране (off, manual, auto, test).

За да акти­ви­рате тази инте­гра­ция, оти­дете в «Settings» → «Modbus TCP/UDP Devices» → «Scan for Devices» и натис­нете «Press to scan»:

Търсене на Modbus TCP/UDP устрой­ства в система Victron

Опцията «Automatic scanning» също трябва да го открие. След като бъде открит, гене­ра­торът ще се покаже в «Device List».

ESS настройка: «Собствена кон­су­ма­ция от бате­рия»

Тази настройка поз­во­лява на ESS (Energy Storage System) да използва захран­ване от бате­ри­ята само за основни (кри­тични) товари. Подходяща е за ESS системи, които отго­ва­рят на след­ните пара­метри: а) имат мрежов измер­ва­телб) имат много некри­тични товари, в) не връщат изли­шъка към мре­жата.

Настрой­ката поз­во­лява на бате­ри­ите да бъдат ораз­ме­рени така, че да издъ­р­жат кри­тич­ните товари през нощта, без бате­ри­ята да се раз­ре­жда за некри­тич­ните товари. По под­раз­би­ране тази настройка е в режим «All system loads»:

Настройка Victron за соб­ствена кон­су­ма­ция от бате­рия: Всички системни товари

А това е новата опция, «Only critical loads»:

Настройка Victron за соб­ствена кон­су­ма­ция от бате­рия: Само кри­тични товари

Още много про­мени: реги­стър на подоб­ре­ни­ята

Има още много подоб­ре­ния, корек­ции на грешки и скрити акту­а­ли­за­ции. За да про­че­тете подроб­но­стите, раз­гле­дайте пълния реги­стър на про­ме­ните, като вле­зете във Victron Professional и избе­рете «Firmware» → «Venus OS» → «firmware changelog».

Инстала­ция

Информа­ция за това как да инста­ли­рате новата версия на фър­му­ера е в ръко­вод­ството на вашето GX устрой­ство. Линковете към съо­т­вет­ните про­дукти можете да наме­рите тук: Ekrano GX, Cerbo GX, Color Control GX и Venus GX.

До след­ва­щия път, искрено Ваш,

Матис Вейдър
Victron Energy BV

Източник: блог Victron Energy
Превод: NENCOM

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by