Трансформация на Mercedes

Не сте вдъх­но­вени от фаб­рично про­из­ве­де­ните авто­мо­били за пъте­ше­ствия? Поглед­нете това. Резултатът от две години майс­торство стана ...

Безшумен круиз

Възможно ли е да се подобри кла­си­че­ски Petterson «Gentleman’s Launch» построен в Швеция през 1938 гoдина? ...

Venus OS v3.30

Днес ви пред­ста­вяме вер­си­ята 3.30 на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Календар Victron 2024

Всяка година ние, Victron Energy, се сре­щаме с хората, на които изгра­ди­хме някои от нашите най-въл­ну­ващи инста­ла­ции, орга­ни­зи­раме фото­сесия ...

Venus OS v3.10

Добро утро! Предста­вяме новата версия на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Прогнозиране на слънчева енергия

Ние сме развъл­ну­вани да обявим стар­ти­ра­нето на нова функ­ция за VRM — про­гнозно PV про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия от слън­цето. Тази функ­ция съчетава ...

PV система за Airstream Argosy

Посланик на Victron, Nate Yarbrough, пътува до Тексас Хил Кънтри, за да помо­гне с инста­ли­ра­нето на елек­три­ческа система на колега ...

Power lift

Блог ›

Power lift

Произво­ди­те­лят на освет­ле­ние инве­стира в енер­гийна сигурност

05.01.2024 07.01.2024

Нека започ­нем новата година енер­гично като раз­гле­даме видео­клип, показ­ващ инста­ли­ра­нето на супер-готина частна енер­гийна цен­трала в Румъния. Произво­ди­тел на освет­ле­ние «Amiras C&L Impex», нами­ращ се в Търговище, Румъния, имаше чести прекъ­сва­ния на тока, което го под­тикна да инве­стира в енер­гийна сигур­ност.

Прекъсва­ни­ята на елек­тро­за­хран­ва­нето зася­гат про­из­вод­стве­ните ком­па­нии по-сери­о­зно от тези в други инду­стрии поради загуба на суро­вини и поради щети, при­чи­нени на съоръ­же­ния и машини.

Система за непрекъ­сва­емо захран­ване Виктрон Енерджи

Аргумен­тите в полза на оси­гу­ря­ва­нето на енер­гийна сигур­ност стават оче­видни, защото пър­во­на­чал­ните инве­сти­ции в неза­ви­симо захран­ване се изпла­щат още по-бързо, послед­вани от много години «без­платна» енер­гия — без вреда за окол­ната среда.

Използва­нето на устой­чива енер­гия в про­из­вод­ството демон­стрира кор­по­ра­тивна соци­ална отго­вор­ност и е убе­ди­те­лен мар­ке­тин­гов инстру­мент за ново поко­ле­ние потре­би­тели.

LiFePO4 бате­рии за система Victron Energy

Дистри­бу­торът на Victron — Darcom Energy — е семеен бизнес, който съще­ствува повече от 30 години. В продъ­л­же­ние на пет­на­де­сет години те про­ек­ти­рат и инста­ли­рат енер­гийни системи, бази­рани на слън­чева енер­гия, съоб­ра­зени с нуждите на тех­ните кли­енти. Инстала­ци­ятя беше извър­шена от Andrei Nica, Vlad Besleaga, Teodorescu Niculae Daniel, Teodorescu Stefan Catalin, Stan Alexandru и други.

Компоненти на систе­мата

6 × 15 kV·A инвер­тора Quattro, кон­фи­гу­ри­рани за 3-фазно захран­ване. Дългият списък с харак­те­ри­стики на Quattro вклю­чва два AC входа с авто­ма­тично прев­клю­ч­ване към актив­ния източ­ник и два AC изхода за захран­ване на «кри­тични» и «некри­тични» товари. При отпа­дане на външно захран­ване, Quattro ще оси­гури непрекъ­с­ната работа на кри­тич­ните кон­су­ма­тори.

310 × 425 Wp соларни панела оси­гу­ря­ват над 130 kW пикова фото­вол­та­ична мощ­ност. Слънче­вата енер­гия, пре­об­ра­зу­вана от фото­вол­та­ич­ната система, се кон­тро­лира от ↓

13 × SmartSolar MPPT RS 450 / 200 Tr 48 V. Тези соларни кон­тро­лери за заре­ждане на 48-вол­тови бате­рии могат да рабо­тят с голям брой после­до­ва­телно свър­зани PV модули. Контро­ле­рите SmartSolar имат верижна връзка помежду си чрез интер­фейса VE.Can за син­хронна работа.

20 × LiFePO4 Lithium Battery Smart моди­фи­ка­ция 25.6 V / 200 A·h. Ниското съпро­тив­ле­ние на лити­е­вата химия поз­во­лява бързо заре­ждане на бате­ри­ята (осо­бено важно за про­мен­лива облач­ност) и оси­гу­рява дълъг екс­пло­ата­ци­о­нен живот с много хиляди цикли на заре­ждане.

VE.Bus BMS — система за управ­ле­ние на лити­еви бате­рии Victron. До 20 бате­рии могат да се свър­жат към тази система, която ще ги пред­пази от пре­ка­лено високо или ниско напре­же­ние и твърде висока или ниска тем­пе­ра­тура.

Lynx Power In моду­лите пред­ла­гат защи­тена шинна връзка на бате­ри­ите и дру­гите източ­ници или потре­би­тели на посто­я­нен ток. Достъпни са моди­фи­ка­ции с конек­тори M8 и M10.

Шунтът 6000 A / 50 mV-0.5 / 5 × M10 оси­гу­рява без­про­блемно наблю­де­ние на напре­же­ни­ето, изхо­дя­щата и вхо­дя­щата енер­гия на бате­ри­ите с капа­ци­тет до 9999 A·h. Данните могат да се четат директно от теле­фон или чрез кому­ни­ка­ци­онно GX устрой­ство. В тази инста­ла­ция ком­плектът BMV-712 BT беше адап­ти­ран за ползване с шунт 6000 A.

Cerbo GX — кому­ни­ка­ци­о­нен център, който обменя данни между ком­по­нен­тите на систе­мата, оси­гу­рява пълна хар­мо­ния. GX устрой­ствата поз­во­ля­ват на потре­би­теля да наблю­дава систе­мата и да я управ­лява както локално, така и дистан­ци­онно чрез VRM портал.

GX Touch 70 оси­гу­рява инту­и­ти­вен потре­би­тел­ски интер­фейс и достъп до системно про­гра­ми­ране чрез удобен сен­зо­рен екран.

Нека раз­гле­даме клипа за инста­ла­цията

Източник: блог Victron Energy
Превод: NENCOM

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by