Трансформация на Mercedes

Не сте вдъх­но­вени от фаб­рично про­из­ве­де­ните авто­мо­били за пъте­ше­ствия? Поглед­нете това. Резултатът от две години майс­торство стана ...

Безшумен круиз

Възможно ли е да се подобри кла­си­че­ски Petterson «Gentleman’s Launch» построен в Швеция през 1938 гoдина? ...

Venus OS v3.30

Днес ви пред­ста­вяме вер­си­ята 3.30 на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

Календар Victron 2024

Всяка година ние, Victron Energy, се сре­щаме с хората, на които изгра­ди­хме някои от нашите най-въл­ну­ващи инста­ла­ции, орга­ни­зи­раме фото­сесия ...

Power lift

Нека започ­нем новата година енер­гично като раз­гле­даме видео­клип, показ­ващ инста­ли­ра­нето на супер-готина частна енер­гийна цен­трала в Румъния. ...

Venus OS v3.10

Добро утро! Предста­вяме новата версия на опе­ра­ци­он­ната система Venus OS, която оси­гу­рява работа на нашите про­дукти за мони­торинг ...

PV система за Airstream Argosy

Посланик на Victron, Nate Yarbrough, пътува до Тексас Хил Кънтри, за да помо­гне с инста­ли­ра­нето на елек­три­ческа система на колега ...

Прогнозиране на слънчева енергия

Блог ›

Прогно­зи­ране на слън­чева енергия

Вижте оча­к­ва­ния соларен добив във VRM

05.07.2023 22.01.2024

Ние сме развъл­ну­вани да обявим стар­ти­ра­нето на нова функ­ция за VRM — про­гнозно PV про­из­вод­ство на елек­три­ческа енер­гия от слън­цето. Тази функ­ция съче­тава модел на потен­ци­ала за про­из­вод­ство на слън­чева енер­гия на вашите обекти с данни от гло­ба­лен флот на метео­ро­ло­гични сате­лити Solcast:

Мрежата Solcast предо­ставя 600 мили­она нови про­гнози на час

Нека да започ­нем

Съществу­ва­щите инста­ла­ции със слън­чева исто­рия и зада­дено место­по­ло­же­ние вече могат да използ­ват про­гно­зите. За да раз­гле­дате слън­че­вата про­гноза, отво­рете «Dashboard» на вашия обект във VRM пор­тала и в режима «System overview» избе­рете «Today». Ще видите бутон за показване/скри­ване на про­гноза:

Производ­ство на слън­чева енер­гия без про­гноза

Щраква­нето върху бутона «Show forecast» ще изчер­тае гра­фика с оча­к­ва­ното слън­чево про­из­вод­ство до края на деня:

Прогнозно про­из­вод­ство на фото­вол­та­ична система

Ако не нами­рате бутона за про­гнози, моля убе­дете се, че:

1. Вашата инста­ла­ция има зада­дено место­по­ло­же­ние;

2. Вашият обект фик­сира поча­со­вият добив на слън­чева енер­гия;

3. Намирате се в изгледа «Today».

За нови обекти, които още нямат исто­рия за добив на слън­чева енер­гия, или ако само наскоро сте задали место­по­ло­же­ни­ето му, моля, изча­кайте до 48 часа.

Тази функ­ция използва данни за место­по­ло­же­ние като мрежа с площ от 4 km² и не показва ника­ква лична инфор­ма­ция или коор­ди­нати на вашия обект. Това е достатъчно точно за про­гноз­ните данни, като същевре­менно запазва пове­ри­тел­но­стта на вашето место­по­ло­же­ние:

Задаване на место­по­ло­же­ние на систе­мата във VRM пор­тала на Victron Energy

Прогноз­ните данни се доба­вят към полето с инфор­ма­ция за слън­че­вата енер­гия. «Total» показва фак­ти­че­ски про­из­ве­де­ната към момента елек­три­ческа енер­гия, а «Forecasted total» добавя към нея и про­гноз­ното про­из­вод­ство до края на деня:

Фактиче­ско и про­гнозно про­из­вод­ство на соларна система Victron Energy

Как се прави?

Създадохме модел за машинно обу­че­ние, който срав­нява исто­ри­че­ското PV про­из­вод­ство и облъ­ч­ва­нето по време на деня, след това се изчис­лява бъде­щото про­из­вод­ство въз основа на оча­к­ва­ното облъ­ч­ване.

Това авто­ма­тично взема пред­вид фак­тори като ораз­ме­ря­ване на систе­мата, ори­ен­та­ция и засен­ч­ване на фото­вол­та­ич­ните модули, без да се изис­ква въвеж­дане от потре­би­теля. Това озна­чава, че с вре­мето моделът ще става по-точен, дори когато солар­ните панели дегра­ди­рат, а дърве­тата растат.

Моделът напредва още повече, отчи­тайки кога MPPT тра­ке­рите са мак­си­мално ефек­тивни, а кога се огра­ни­ча­ват (напри­мер, когато бате­ри­ите са пълни при авто­номна система).

В допъл­не­ние към про­гно­зите в «Dashboard», имаме и новия уиджет за оча­к­ва­ното слън­че­вото излъ­ч­ване (W/m²) в менюто «Advanced»:

Допълни­телни ана­лизи на про­гнозно про­из­вод­ство на фото­вол­та­ична цен­трала

Подобно на «Dashboard», в режима «Today», този уиджет работи малко по-раз­лично от оста­на­лите и ще раз­шири своята вре­мева ос ?, за да включи цели 24 часа:

Бъдеща акту­а­ли­за­ция на VRM уиджети ще показва про­гноз­ното про­из­вод­ство за всеки отде­лен MPPT тракер.

Планираме нови въз­мож­но­сти

Вече обмис­ляме как тази нова функ­цио­нал­ност може да бъде раз­ши­рена допъл­ни­телно, като чрез про­гнози за по-дълъг период и подоб­ря­ване на про­из­во­ди­тел­но­стта на систе­мите Victron по раз­лични начини. Например, като част от Dynamic ESS система, която може да приема инфор­ма­ция за цените на елек­три­ческа енер­гия от бор­сата, да ги съпо­ставя с оча­к­ва­ни­ята за слън­чев добив, и да решава дали да заре­жда или раз­ре­жда бате­ри­ята.

Понасто­я­щем не е въз­можно да се видят про­гно­зите в уидже­тите на VRM при­ло­же­ние за смарт­фони. Работим по това за по-късна версия и ще напра­вим нова пуб­ли­ка­ция с повече детайли.

Още повече с Node-RED

Ако тър­сите допъл­ни­телна авто­ма­ти­за­ция въз основа на про­гно­зите, има въз­мож­ност за инте­гри­ра­ция с инсту­мента за визу­ално про­гра­ми­ране Node-RED:

Интегра­ция на Node-RED и Victron Enerrgy VRM портал

Например, систе­мата може да бъде про­гра­ми­рана да задей­ства релейно управ­ле­ние на мощен уред, когато се очаква достатъчно слънце за заре­ждане на бате­ри­ята по-късно същия ден.

За начало на инте­гра­ци­ята с Node-RED, про­че­тете доку­мен­та­ци­ята Using data from VRM на нашия сайт.

След стар­ти­ра­нето на инте­гра­ци­ята, има още по-подробна доку­мен­та­ция Victron VRM API на сайта Node-RED.

Както винаги за водещи раз­ра­ботки като Node-RED, най-доб­рото място да научите повече е Modifications space в съоб­ще­ството на Victron.

Ограни­че­ния

Възможно е системи с устрой­ствата Victron Energy от серия RS да показ­ват по-неточни про­гнози или изобщо да не ги показ­ват. В момента рабо­тим, за да доба­вим пълна под­дръжка за тях в близко бъдеще.

Обратна връзка

Моля, докла­д­вайте за всички про­блеми с потре­би­тел­ския интер­фейс, пред­ло­же­ния за подоб­ре­ния или грешки. Все още рабо­тим върху алго­ритъма за про­гно­зите, така че се инте­ре­су­ваме от доклади за необи­чайни или невъз­можни данни. Надяваме се да харе­сате тази нова функ­ция, и ще се рад­ваме на вашата обратна връзка.

Източник: блог Victron Energy
Превод: NENCOM

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by