Календар Victron 2024

Блог ›

Календар Victron 2024

Планирайте вашата работа и почивка

12.01.2024 12.01.2024

Всяка година ние, Victron Energy, се сре­щаме с хората, на които изгра­ди­хме някои от нашите най-въл­ну­ващи инста­ла­ции, орга­ни­зи­раме фото­се­сия и използ­ваме най-ярките снимки за нашия кален­дар. Мислим, че ще ви хареса.

Демонстри­ращ раз­лични енер­гийни инста­ла­ции, кален­дарът Victron Energy 2024 показва забав­ле­ни­ето и чистата мощ­ност, които стават въз­можни с нашите «сини кутии» — неза­ви­симо дали рабо­тите дистан­ци­онно или живе­ете на път, пра­вейки това, което оби­чате, или просто си почи­вате и се насла­жда­вате на неве­ро­ятна при­рода!

Календар Victron Energy 2024: жена в лодка

Защо да не раз­да­дете копие на всички ваши редовни кли­енти и мон­таж­ници? За тях това е наи­стина поле­зен подарък, който трае цяла година — помага им да пла­ни­рат своята работа и почивка, като в същото време се свър­зват с вас и вашия бизнес всеки ден.

Закачете копие от кален­дара на Victron на сте­ната там, където кли­енти и колеги могат да го видят. Той ще оси­гури вдъх­но­ве­ние за стра­хотни енер­гийни реше­ния и ще под­крепи вашата отда­де­ност към каче­ство, про­фе­сио­на­лизъм и ино­ва­ции при про­ек­ти­ра­нето на инста­ла­ции, напра­вени по поръчка за нуждите на вашите кли­енти.

Календар Victron Energy 2024: Двойка в кем­пера

Помолете вашия дис­три­бу­тор за копие! А сега можем да раз­гле­даме тези пора­зи­телни снимки, които ще оза­ря­ват стената на вашия офис през цялата година:

Източник: блог Victron Energy
Превод: NENCOM

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by