Нов продукт: Octo GX

Блог ›

Нов продукт: Octo GX

Член на семей­ството GX про­дукти

27.11.2018 26.06.2023

Наскоро анон­си­ра­ният на Marine Equipment Trade Show нов про­дукт Octo GX е член на семей­ството GX про­дукти, което е съста­вено от Color Control GX, Venus GX, Octo GX, CANvu GX и работи с опе­ра­ци­он­ната система Venus OS.

Новият Octo GX е най-под­хо­дящ за инста­ла­ции с много соларни MPPT кон­тро­лери, защото той има десет VE.Direct порта.

Семейството GX про­дукти

С един поглед подроб­но­стите могат да се видят на изоб­ра­же­ни­ето по-долу. За допъл­ни­телна инфор­ма­ция раз­гле­дайте стра­ни­цата GX Product Family

Сравне­ние на GX про­дукти Victron Energy за мони­то­ринг и управ­ле­ние

Сравне­ние на GX про­дукти

Octo GX

Octo GX може да се мон­тира на DIN шина, така че е съв­ме­стим с инду­стри­ални и домашни раз­пре­де­ли­телни табла. Той има много интер­фейси, поз­во­ля­ващи управ­ле­ние и кон­трол на повече от десет ком­по­ненти Victron едновре­менно: инвер­тори, бате­рии, зарядни устрой­ства и друго.

Устрой­ство за мони­то­ринг и управ­ление Octo GX

Източник: блог Victron Energy
Превод: NENCOM

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Victron Energy Bulgaria
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За партньори
site by